ملات ضد خوردگی

 

بطورکلی ملات هايي که در سازه های ضد اسيد مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از آنهايي که بر پايه های مواد قيری و گوگردی هستند (از اين نوع ملاتها ديگر استفاده نمي گردد)، مابقی بصورت های دو جزئی و يا سه جزئی بوده و بوسيله واکنش های شيميايي سخت.پس از مخلوط کردن اجزاء ملات ها، واکنش شيميايي شروع مي شود. همانند کليه واکنش های شيميايي، سرعت واکنش بستگی به درجه حرارت دارد. هر چه درجه حرارت در زمان مخلوط کردن مواد و در نهايت در زمان اجرا بالاتر باشد، سرعت واکنش تندتر بوده و ملات زودتر خشک مي شود. برعکس هر چه درجه حرارت پايين تر باشد، ملات ديرتر خشک شده و يا بعبارت ديگر سرعت واکنش کندتر مي باشد.
البته ذکر اين نکته ضروری است که دمای کارکرد دارای يک حداقل و يک حداکثر مي باشد که نمي توان در خارج از اين محدوده اجرای ملات را با هم ترکيب و اجرا نمود.
معمولا در مشخصات فنی و دستورالعمل های اجرايي ملات ها که توسط سازندگان ملات ها ارائه مي شود؛ زمان عمل آوری (Pot life) و نيز زمان خشک شدن و رسيدن به مقاومت های مکانيکی و شيميايي (Curing) در دمای ۲۰ و يا ۲۵ درجه سانتيگراد مشخص شده است.
 در بسياری از ملات ها مانند پايه فوران و فنليک؛ برای رسيدن به اتصال عرضی، ايجاد حرارت در زمان خشک شدن لازم مي باشد.
ملات هايی که در ساختمان های ضداسيد مورد استفاده قرار مي گيرند؛ به دو گروه غيرآلی (معدنی) و آلی (پليمری و رزينی) تقسيم بندی مي شوند.
از ملات های ذکر شده در بالا به منظور نصب و در نهايت بندکشی کاشي های و آجرهای ضد اسيد روی سطوح کف و فونداسيون ها، داخل کانال ها و سامپ ها، مخازن و پيت ها، برج ها و راکتورها استفاده مي شود.

  جدول مقاومت شیمیایی ملات های معدنی و رزینی

مواد خورنده/ ملات

ملات سيليکاتی

ملات فنليک

ملات فوران

ملات پلی استر غير اشباع

ملات اپوکسی

اسيدهای غير اکسيد کننده

+

+

+

(+)

(+)

اسيدهای اکسيد کننده

+

-

-

+

-

اسيدهای هيدروفلوئوريک

-

+

+

+

(+)

قلياها

-

(+)

+

-

+

قلياهای اکسيد کننده

-

-

-

-

-

محلول های نمکی

+

+

+

+

+

هيدروکربنهای آليفاتيک

+

+

+

+

+

هيدروکربنهای آروماتيک

+

+

+

(+)

(+)

الکل ها

+

+

+

(+)

+

استرها

+

+

+

(+)

(+)

کتون ها

+

+

+

(+)

-

هيدروکربنهای کلردار

+

+

+

-

-

چربي ها و روغن ها

+

+

+

(+)

+

اسيدهای آلی

+

+

+

(+)

-

آب

(+)

+

+

+

 

+ مقاوم، (+) مقاومت محدود، _ مقاومت ندارد.

 جدول خواص فیزیکی انواع ملات های معدنی و رزینی

ملات / خواص

چگالی

جذب آب (وزنی)

مقاومت فشاری

مقاومت خمشی

مقاومت کششی

مدول الاستيسيته

چسبندگی به آجر / بتون

انبساط حرارتی

ضريب انبساط حرارتی

مقاومت حرارتی

واحد

Kg/Lit

%

N/mm۲

N/mm۲

N/mm۲

۱۰۴N/mm۲

N/mm۲

W/(m.K)

۱۰-۶/K

ملات سيليکاتی با هاردنر سيليکوفلوئورايد

۲.۰

۱۲-۱۸

۲۰

۶

۳

۰.۸

۱.۲

۱.۲

۱۲

۹۰۰

ملات سيليکاتی بدون هالوژنها

۲.۰

۹-۱۲

۳۵

۱۰

۵

۱.۱

۲.۰

۱.۲

۱۲

۹۰۰

ملات سيليکاتی نسوز

۱.۹-۲.۰

۱۲-۱۶

۱۵

۶

۳

۱.۰

۱.۵

۱.۲

۱۲

۱۲۰۰-۱۵۰۰

ملات فنليک با فيلر کربنی

۱.۴-۱.۶

۰.۰-۱.۰

۶۰

۲۵

۸

۰.۸

۲-a

۱.۴

۲۰

۱۸۰*

ملات فنليک با فيلر سيليسی

۲.۰

۰.۰-۱.۰

۴۰

۲۰

۶

۱.۰

۲-a

۰.۷

۲۰

۱۵۰*

ملات فوران با فيلر کربنی

۱.۶

۰.۰-۱.۰

۶۰

۲۵

۸

۰.۸

۲-a

۲.۰

۲۴

۲۲۰*

ملات فوران با فيلر سيليسی

۲.۰

۰.۰-۱.۰

۴۰

۲۰

۶

۱.۰

۲-a

۰.۷

۲۰

۲۲۰*

ملات پلی استر غير اشباع با فيلر سيليسی

۲.۰

۰.۰-۱.۰

۹۰

۳۰

۸

۲.۰

a

۱.۰

۵۰

۱۲۰*

ملات اپوکسی با فيلر سيليسی

۲.۱

۰.۰-۱.۰

۱۰۰

۴۰

۱۵

۱.۵

a

۱.۶

۴۵

۱۲۰*

a بزرگتر از خود مقاومت کششی آجر یا بتون

* مقاومت حرارتی در شرایطی که مواد خورنده بصورت مایع اثر بگذارند.

 


2019 © All Rights reserved by آذران پوشش بسپار
By AvisHost | By Avis Design