پیت سولفور
پروژه ها
1401/04/15 12:31:57
پیت سولفور

پیت سولفور

•    آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور فاز ۱۲ پارس جنوبی.

•    آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی.

•    تامين آجرهای ضد اسيد پيت سولفور پتروشيمی رازی.

•    اجرای آجرکاری ضد اسید پیت سولفور پتروشیمی ارومیه.

•    آجرکاری ضد اسيد داخل پيت سولفور پالايشگاه تهران (طرح توسعه).

•    مهندسی و اجرای آجرکاری ضد اسید داخل پيت سولفور پالايشگاه اراک 

•   آجرکاری ضد اسید پیت های سولفور پتروشیمی بوشهر.