مواد نسوز

مواد نسوز

بطور کلی کاشی و آجرهای ضد اسيد را به دو دسته زير تقسيم مي کنند: ۱.    کاشی و آجرهای پايه سراميکی ۲.    کاشی و آجرهای پايه کربنی و گرافيتی بطور کلی مواد سراميکی که بر پايه SiO2 و Al2O3 مي باشند دارای مقاومت های بالا در ...

کاشی و آجر ضد اسید

کاشی و آجر ضد اسید

بطور کلی کاشی و آجرهای ضد اسيد را به دو دسته زير تقسيم مي کنند: ۱.    کاشی و آجرهای پايه سراميکی ۲.    کاشی و آجرهای پايه کربنی و گرافيتی بطور کلی مواد سراميکی که بر پايه SiO2 و Al2O3 مي باشند دارای مقاومت های بالا در ...