کاشی و آجر ضد اسید
محصولات و خدمات
1403/02/18 19:43:17
کاشی و آجر ضد اسید

کاشی و آجر ضد اسید

بطور کلی کاشی و آجرهای ضد اسيد را به دو دسته زير تقسيم مي کنند:
۱.    کاشی و آجرهای پايه سراميکی
۲.    کاشی و آجرهای پايه کربنی و گرافيتی

بطور کلی مواد سراميکی که بر پايه SiO2 و Al2O3 مي باشند دارای مقاومت های بالا در برابر طيف وسيعی از مواد خورنده و بخصوص اسيدها مي باشند. اين نوع از کاشي و آجرها در برابر اسيدهايي مانند اسيد سولفوريک، اسيد نيتريک، اسيد کلريدريک کاملا مقاوم مي باشند وليکن در برابر اسيد هيدروفلوريک و اسيد فسفريک مقاوم نيستند. لازم بذکر است که کاشي و آجرهای پايه سراميکی در برابر مواد قليايي در دراز مدت نيز مقاومت ندارند.
مواد سراميکی را ميتوان به مواد بشرح ذيل نيز تقسيم نمود البته لازم بذکر است که همگی آنها مقاومت های اسيدی دارند وليکن الزاما برای مصارف کاشی و آجرهای ضد اسيد از آنها استفاده نمي کنند.
همانطور که در توضيحات مربوط به مواد سراميکی به آن اشاره شد، کاشي ها و آجرهای سراميکی در برابر اسيد هيدروفلوريک و اسيد فسفريک مقاومت ندارند. ضمن اينکه سراميک ها در برابر مواد قليايي نيز در صورتيکه بطور دايم در تماس باشند، مقاومت خوبی ندارند. در اين حالت استفاده از کاشي ها و آجرهای پايه کربنی که در برابر اسيد هيدرو فلوريک و اسيد فسفريک مقاوم مي باشند توصيه مي گردد.
از موارد ديگر استفاده از مواد کربنی و گرافيتی، مبدل هاي حرارتی بوده که در آنها مواد خورنده مانند اسيد فسفريک، اسيد سولفوريک و اسيد کلريدريک جريان دارد.
در ستون های انتقال جرم مانند برج های جذب برای توليد اسيد هيدروکلريک و اسيد هيدروفلوريک و يا برج های توليد اسيد کلريدريک خشک نيز از آجرهای کربنی و گرافيتی استفاده مي شود.

 

A.R.BRICKS

CARBON BRICKS

Anti Acid Brick CUMI

Anti Acid Tile CUMI

AR BRICK SPECS

AR Customised Shapes

AR Tiles SPECS

Carbon Tile and Brick CUMI

NORI.BRICKS