اسید کلریدریک
پروژه ها
1398/09/23 22:54:08
اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

•    نظارت عاليه بر آجرکاری ضد اسيد و رابر لاينينگ تجهيزات واحد EDC-VCM پتروشيمي اروند.

•    کاشي کاری ضد اسيد در واحد CA-۶۰۰ شرکت کيميا پتروشيمي بندر امام.

•    آجرکاری ضد اسید واحد اسید شویی فولاد کاشان.

•    تامين کاشي های ضد اسيد پيت های شرکت پتروشيمی غدير.